Rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2014

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa Fundacji:
Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie


2. Biuro Fundacji:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Pawilon A4 p. 312 A
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


3. Data i numer rejestracji Fundacji:
Fundacja została zarejestrowana 18 czerwca 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164147


4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356729231


5. Zarząd Fundacji:
Skład Zarządu Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie:
a) Piotr Kosowski – Prezes Zarządu Fundacji
b) Jan Artymiuk – Wiceprezes Zarządu Fundacji
c) Jacek Traple – Skarbnik
d) Jolanta Jasińska – Sekretarz
e) Zbigniew Fąfara – Członek Zarządu Fundacji

 

II. ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI


Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania  poprzez:
1. Kultywowanie i propagowanie w kraju i za granicą polskich osiągnięć i tradycji górnictwa otworowego.
2. Modernizacja, rozbudowa, remontowanie i utrzymanie pomieszczeń badawczych, dydaktycznych, administracyjno – technicznych wraz z potrzebną infrastrukturą, oraz budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i badawczo-naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH).
3. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w nowoczesne urządzenia, maszyny, oprogramowanie, sprzęt oraz aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną.
4. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjno-technicznych, umożliwiających rozwijanie działalności Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
5. Wspieranie i dofinansowywanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
6. Wspieranie studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
7. Propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU FUNDACJI

 

Zarząd Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w 2014 roku odbył 5 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 7 uchwał.

 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2014 roku

1 14.01.2014 1/2014 Pozytywne rozpatrzeniu prośby studentów WWNiG o refundacje kosztów dojazdu na praktyki studenckie w Sankt Petersburgu


2 14.01.2014 2/2014 Pozytywne rozpatrzenie prośby Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Pana prof. Andrzeja Goneta o zakup gadżetów reklamowych promujących WWNiG


3 17.06.2014 3/2014 Przyjęcie i podpisanie Sprawozdania Finansowego Fundacji za rok 2013 i przedłożeniu go Radzie Fundacji do zatwierdzenia


4 28.10.2014 4/2014 Pozytywne rozpatrzeniu prośby studentów WWNiG o refundację kosztów dojazdu do Freibergu (wyjazd w ramach wymiany studenckiej)


5 28.10.2014 5/2014 Pozytywne rozpatrzenie prośby studenta WWNiG Mirosława Wojnickiego o dofinansowanie udziału w konferencji GEOSHALE


6 28.10.2014 6/2014 Pozytywne rozpatrzenie prośby doktoranta WWNiG Damiana Janigi o dofinansowanie wyjazdu na 21 Kongres Naftowy do Moskwy


7 28.10.2014 7/2014 Pozytywne rozpatrzeniu prośby studentów WWNiG o refundację kosztów dojazdu do Freibergu (wyjazd w ramach programu ERASMUS)

 

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje była w 2014 r. organizatorem XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej DRILLING-OIL-GAS AGH 2014 oraz międzynarodowej konferencji studenckiej „East meets West”. Fundacja wydawała również studencki kwartalnik „Young Petro”.

 

W 2014 roku Fundacja pomyślnie rozwijała kontakty z przemysłem będąc wykonawcą prac naukowo-badawczych oraz organizatorem szkoleń i tradycyjnych spotkań z okazji świąt branżowych.

 

Łączne wydatki na cele statutowe w 2014 roku wyniosły ponad 49 tys. zł.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009