Statut

STATUT FUNDACJI
„WIERTNICTWO - NAFTA - GAZ, NAUKA I TRADYCJE „
Według stanu z dnia 24 października 2009r.

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

 

Fundacja „WIERTNICTWO - NAFTA - GAZ, NAUKA I TRADYCJE” zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym w dniu trzeciego kwietnia 2002 roku nr repertorium A 4140/2002 w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U. nr 46 poz. 203 z 1991 r. z późniejszymi zmianami i niniejszego statutu.

 

§2


1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.


2. Fundacja prowadzi działalność w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


3. Nadzór nad Fundacją, co do zgodności jej działań z przepisami prawa i statutem, sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.


4. Fundacja posiada osobowość prawną.


5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§3

 

Fundacja ma prawo używania pieczątki, odznak, ulotek, drukowanych cegiełek oraz wydawnictw informacyjnych i naukowych związanych z działalnością Fundacji.

 

§4


1. Fundacja opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej fundatorów.


2. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji


§5


Celami Fundacji są:


1. Kultywowanie i propagowanie w kraju i za granicą polskich osiągnięć i tradycji górnictwa otworowego.


2. Modernizacja, rozbudowa, remontowanie i utrzymanie pomieszczeń badawczych, dydaktycznych, administracyjno – technicznych wraz z potrzebną infrastrukturą, oraz budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i badawczo-naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH).


3. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w nowoczesne urządzenia, maszyny, oprogramowanie, sprzęt oraz aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną.


4. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjno-technicznych, umożliwiających rozwijanie działalności Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


5. Wspieranie i dofinansowywanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


6. Wspieranie studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


7. Propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

Realizacja celów
§ 6


A. Cele, podane w § 5, Fundacja realizuje poprzez:


1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności Fundacji oraz nabywanie innych praw majątkowych, w tym poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.


2. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej w celu modernizacji i utrzymania pomieszczeń i wyposażenia, realizacji inwestycji, zakupu urządzeń służących do rozwoju procesu dydaktycznego i podnoszenia poziomu prac naukowych realizowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


3. Dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


4. Dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne wydawnictw z zakresu działalności naukowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


5. Dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne teoretycznych i podstawowych prac naukowo-badawczych, realizowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


6. Inspirowanie i organizowanie działalności wokół celów Fundacji oraz łączenie wysiłków osób fizycznych i prawnych zainteresowanych rozwojem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


7. Współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.


8. Przyznawanie, w miarę możliwości, stypendiów szkoleniowych i naukowych, oraz nagród pieniężnych kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom, chcącym specjalizować się w dziedzinach naukowych realizowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


9. Upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach i działaniach Fundacji.


10. Prowadzenie odczytów, prelekcji i seminariów, organizowanie imprez naukowych propagujących osiągnięcia i polskie tradycje górnictwa otworowego, oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych.


11. Współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą w zakresie dyscyplin reprezentowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


12. Dotowanie publikowania rezultatów badań naukowych oraz nowych prac naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych na; Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


13. Nawiązywanie kontaktów pomiędzy studentami, kadrą naukową i naukowo-techniczną Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie a innymi uczelniami technicznymi w kraju i za granicą.


14. Promowanie osiągnięć naukowych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie w celu wdrożenia ich w przemyśle.


15. Wspieranie organizacyjne inicjatyw gospodarczych studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


B. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów rocznych i wieloletnich zatwierdzonych zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji.


C. Fundacja dla realizacji swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami, i innymi podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi.

 

ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji


§7

 

1 Majątek Fundacji stanowi wkład gotówkowy wniesiony przez Fundatorów w wysokości
4 800,00 zł ( cztery tysiące osiemset złotych), stanowiący fundusz założycielski, z którego przeznacza się na podjęcie działalności gospodarczej kwotę:2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych).


2. Dochodami Fundacji są także:


• a/ dobrowolne świadczenia, darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
• b/ odsetki kapitałowe, dochody z nabytego przez Fundację majątku ruchomego, nieruchomego, papierów wartościowych i praw majątkowych,
• c/ dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
• d/ dochody z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
• e/dochody ze zbiórki i imprez organizowanych przez Fundację.


3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§8


1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakresie lub za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.


2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:


a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
b) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.),
c) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
d) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71.),
e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
g) Reklama (PKD 73.1),
h) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
i) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
j) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),
k) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
l) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
m) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3.),
n) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.),
o) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
p) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
q) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
r) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
s) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
t) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.00.Z).

 

§ 9


Dochody fundacji przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację celów dla których fundacja powstała.


ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna władz Fundacji


§10

 

Organami Fundacji są:


1. Rada Fundacji.


2. Zarząd Fundacji.


3. Komisja Rewizyjna Fundacji.


4. Kapituła.

 

Rada Fundacji
§11


1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) składa się z 5-7 osób powołanych przez Fundatorów. Wyborów dokonywa się na zgromadzeniu Fundatorów, które zwołuje Zarząd Fundacji, a gdy zwołanie zgromadzenia Fundatorów przez Zarząd napotyka trudności – najstarszy wiekiem Fundator, za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej na podany przez Fundatora adres lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Fundatorowi. W zaproszeniu należy wskazać datę oraz miejsce odbycia Zgromadzenia Fundatorów, a także przewidywany porządek obrad. Zaproszenia powinno zostać wysłane co najmniej na 14 dni przed planowanym Zgromadzeniem Fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów jest zdolne do wyboru członków Rady Fundacji bez względu na liczbę Fundatorów obecnych na zgromadzeniu, pod warunkiem, że wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni. Uchwały mogą zostać podjęte, pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Fundatorzy są obecni na zgromadzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Fundatorów obecnych na zgromadzeniu. Zgromadzenie Fundatorów otwiera Przewodniczący Rady albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu Fundatorów wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie Fundatorów otwiera Prezes Zarządu lub Fundator najstarszy wiekiem. Ze zgromadzenia Fundatorów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz osoba wybrana do protokołowania przebiegu zgromadzenia. Lista obecności zawierająca spis Fundatorów z podpisami tych osób stanowi załącznik do protokołu. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów, Członków Rady Fundacji wybiera Kapituła.


2. Rada może powołać honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji posiadającego uprawnienia doradcze.


3. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, składające się z Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza, wybranych przez Radę spośród Członków Rady Fundacji, większością 2/3 Członków Rady.


4. Członków Prezydium Rady odwołuje Rada na ich prośbę lub na wniosek Przewodniczącego Rady przy zgodzie co najmniej 2/3 Członków Rady.


5. Kadencja Rady trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. Mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Pierwsza wspólna kadencja członków Rady przypada na Radę sprawującą swoją funkcję w chwili zarejestrowania zmian w niniejszym Statucie. Kadencja tych członków Rady wygasa z upływem okresu kadencji najwcześniej powołanego członka Rady sprawującego funkcję w chwili rejestracji zmian. Kadencja członków Rady powołanych w okresie kadencji w/w członka Rady ulega odpowiedniemu skróceniu.

 

§ 12


Do zakresu działalności Rady Fundacji należą:


1. Ustalenie głównych kierunków działania Fundacji.


2. Określenie sposobu realizacji celów Fundacji.


3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


4. Uchwalanie regulaminów pracy Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian w tych dokumentach.


5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.


6. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji rocznych i wieloletnich planów działania.


7. Proponowanie i uchwalanie zmian statutu Fundacji, a także proponowanie i uchwalanie zmian celów Fundacji.


8. Uchwalanie połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji.


9. Powoływanie Członków Kręgu Sponsorów Fundacji.


10. Inne czynności zastrzeżone w niniejszym Statucie.

 

§13

 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków Rady.


2. Uchwały Rady mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem ust. 3.


3. W razie potrzeby podjęcia uchwały, z wyjątkiem spraw dotyczących powoływania i odwoływania Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady– na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy – może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia, o którym mowa w ust. 4


4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym, Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna jedynie wówczas, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały oraz przekazali swój głos Przewodniczącemu Rady. Zawiadomienie o treści projektu uchwały dokonuje Przewodniczący Rady przesyłając go każdemu z Członków Rady. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym odbywa się w ten sposób, że każdy z Członków Rady składa swój głos na piśmie pod otrzymaną treścią uchwały (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu), podpisuje się pod tym oświadczeniem oraz przekazuje tak oddany głos Przewodniczącemu Rady. O wynikach głosowania Przewodniczący zawiadamia Członków Rady.

 

§ 14


1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale.


2. Posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy, a także na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Rady, a także na pisemne żądanie Zarządu Fundacji.


3. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą listów poleconych ,poczty elektronicznej na podany przez członka Rady adres lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkowi Rady. W zaproszeniu należy wskazać datę oraz miejsce odbycia posiedzenia Rady, a także przewidywany porządek obrad. Jeżeli termin, miejsce i porządek obrad ustalone zostały na wcześniejszym posiedzeniu Rady, odrębne zaproszenia skierować można tylko do członków Rady nieobecnych na tym posiedzeniu.


4. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.


5. Posiedzenia Rady mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli zebrani są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Rady ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.


6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady.


7. W razie nieobecności bądź niemożności realizacji swoich obowiązków przez Przewodniczącego Rady posiedzenia zwołuje i prowadzi Zastępca Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności bądź niemożności realizacji swoich obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady posiedzenia zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.

 

§15


1. W posiedzeniu Rady może brać udział Prezes Zarządu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady z głosem doradczym.


2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz.

 

§ 16


1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Rady.


2. Rada Fundacji podejmuje, przy obecności całego składu Rady, uchwały dotyczące:
a) połączenia się z inną Fundacją o celach podobnych lub tożsamych,
b) zmiany Statutu,
c) likwidacji Fundacji.
d) zmiany celów Fundacji.

 

§ 17


Rada może utworzyć Krąg Sponsorów (darczyńców) spośród osób fizycznych i prawnych, które popierają cele Fundacji i przekazują na jej rzecz, tytułem subwencji lub darowizny, określone świadczenia, środki rzeczowe łub finansowe. Godność Członka Kręgu Sponsorów Fundacji nadaje Rada.

 

§17 a


1. Dokonywanie zmian Statutu jest dopuszczalne, jeżeli przyczyni się pozytywnie do realizacji celów Fundacji lub do jej funkcjonowania.


2. Zmiana celów Fundacji jest dopuszczalna, jeżeli będzie prowadzić do ich rozszerzenia o cele związane z rozwojem nauki lub gospodarki, oświatą, wychowaniem, ochroną środowiska albo jeżeli będzie prowadzić do konkretyzacji celów już określonych.


3. Do dokonywania zmian Statutu oraz celów Fundacji uprawniona jest Rada Fundacji.


4. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zmian Statutu lub celów Fundacji zapada większością 2/3 Członków Rady.

 

Zarząd
§18


1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) składa się z pięciu osób wybranych przez Radę, w tym Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.


2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest kadencją wspólną. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Pierwsza wspólna kadencja członków Zarządu przypada na Zarząd sprawujący swoją funkcję w chwili zarejestrowania zmian w niniejszym Statucie. Kadencja tych członków Zarządu wygasa z upływem okresu kadencji najwcześniej powołanego członka Zarządu sprawującego funkcję w chwili rejestracji zmian. Kadencja członków Zarządu powołanych w okresie kadencji w/w członka Zarządu ulega odpowiedniemu skróceniu.


3. Członkowie Zarządu i cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę na wniosek 2/3 Fundatorów, a w przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów, na wniosek 2/3 Członków Kapituły.

 

§19

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:


a. Prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z ustalonymi przez Radę kierunkami, programem i planem działania.
b. Opracowywanie planów realizacji celów Fundacji.
c. Sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań z działalności Zarządu i stanu majątku Fundacji
d. Przedkładanie sprawozdań, planów działania i innych dokumentów na żądanie Rady.
e. Zarząd Fundacji może powołać Biuro Fundacji.
f. Prowadzenie innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie.


2. Zakres działania Prezesa Zarządu obejmuje:
a. kierowanie działalnością bieżącą Fundacji,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.


3. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:
a. Prezes działający samodzielnie, lub
b. dwaj pozostali członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§ 20


1. Członkowie Zarządu pozostają w stosunku pracy lub umowy zlecenia, albo pracują społecznie.


2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa.


3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Rady Fundacji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oraz osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.


4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes.


5. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej na podany przez Członka Zarządu adres lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkowi Zarządu. W zaproszeniu należy wskazać datę oraz miejsce odbycia posiedzenia Zarządu, a także przewidywany porządek obrad. Jeżeli termin, miejsce i porządek obrad ustalone zostały na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu, odrębne zaproszenia skierować można tylko do Członków Zarządu nieobecnych na tym posiedzeniu.


6. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu.


7. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli zebrani są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Zarządu ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.


§21


W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu, w tym w szczególności w zakresie nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy lub zlecenia, oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady.

 

§ 22


1. Zarząd Fundacji za zgodą Rady może utworzyć placówki terenowe Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, organizację i zakres działania.


2. Na zasadach, określonych w ust. 1 można utworzyć jednostki pomocnicze i techniczne Fundacji (biura, sekretariat, itp.).


3. Z pracownikami jednostek, o których mowa w ust. 2, stosunek pracy lub zlecenia nawiązuje lub rozwiązuje Prezes Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna Fundacji
§23


1. Komisja Rewizyjna Fundacji (zwana dalej Komisją Rewizyjną) składa się z trzech osób, wybranych przez Radę, w tym Przewodniczącego.


2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat i jest kadencją wspólną. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej. Pierwsza wspólna kadencja członków Komisji Rewizyjnej przypada na Komisję Rewizyjną sprawującą swoją funkcję w chwili zarejestrowania zmian w niniejszym Statucie. Kadencja tych członków Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem okresu kadencji najwcześniej powołanego Członka Komisji rewizyjnej sprawującego funkcję w chwili rejestracji zmian. Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej powołanych w okresie kadencji w/w Członka Komisji Rewizyjnej ulega odpowiedniemu skróceniu.


3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę na wniosek Przewodniczącego Komisji z uzasadnionych przyczyn.

 

§24


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrolowanie stanu majątku Fundacji i wyników działania,
b) przeprowadzanie rocznych kontroli działania Zarządu i podlegających mu jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności ze Statutem,

 

§25


1. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej dwa razy w roku, lub w miarę potrzeby, na wniosek Zarządu albo Prezydium Rady.


2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej na podany przez Członka Komisji Rewizyjnej adres lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkowi Komisji Rewizyjnej. W zaproszeniu należy wskazać datę oraz miejsce odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a także przewidywany porządek obrad. Jeżeli termin, miejsce i porządek obrad ustalone zostały na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, odrębne zaproszenia skierować można tylko do Członków Komisji Rewizyjnej nieobecnych na tym posiedzeniu.


4. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej.


5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli zebrani są wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.


6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


7. W razie nieobecności bądź niemożności realizacji swoich obowiązków przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej posiedzenia zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem Członek Komisji Rewizyjnej.


8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 statutowej liczby Członków Komisji Rewizyjnej. Głosowanie odbywa się jawnie.


9. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ust.11.

 
10. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2/3 Członków Komisji Rewizyjnej, chyba że uchwała podejmowana jest w trybie pisemnym poza posiedzeniem.


11. Przewodniczący Komicji Rewizyjnej może wprowadzić szczególny tryb podjęcia uchwały, o którym mowa w ust. 12.


12. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniem. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna jedynie wówczas, gdy wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały oraz przekazali swój głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Zawiadomienie o treści projektu uchwały dokonuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przesyłając je każdemu z Członków Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym odbywa się w ten sposób, że każdy z Członków Komisji Rewizyjnej składa swój głos na piśmie pod otrzymaną treścią uchwały (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu), podpisuje się pod tym oświadczeniem oraz przekazuje tak oddany głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się. Do ważności uchwały podejmowanej w trybie pisemnym wymagane jest oddanie głosu przez wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej (kworum). O wynikach głosowania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Członków Komisji Rewizyjnej.

 

Kapituła
§ 25a


1. Członkami Kapituły są, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Fundatorzy oraz podmioty, które stały się jej Członkami w miejsce dotychczasowych Członków Kapituły.


2. Utrata członkostwa w Kapitule następuje w wyniku śmierci Członka Kapituły lub złożenia przez niego rezygnacji.


3. W przypadku śmierci Członka Kapituły lub złożenia przez niego rezygnacji nowym Członkiem Kapituły zostaje osoba wybrana przez pozostałych Członków Kapituły, spośród Członków Rady Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Do podejmowania uchwał przez Członków Kapituły w sprawie, o której mowa powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kapituły.


4. Do zakresu działalności Kapituły należą:
a. wybieranie Członków Rady Fundacji, w wypadkach wskazanych w Statucie;
b. wybieranie nowych członków Kapituły, w wypadkach wskazanych w Statucie,
c. inne czynności zastrzeżone w niniejszym Statucie.

 

§ 25b


1. Kapituła podejmuje uchwały na zebraniu Członków Kapituły.


2. Zebranie Członków Kapituły zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub 1/3 Członków Kapituły. W przypadku niemożności zwołania zebrania Członków Kapituły przez Prezesa Zarządu, zebranie Członków Kapituły może zwołać Rada lub najstarszy wiekiem Członek Kapituły.


3. Zebranie Członków Kapituły zwołuje się pisemnie, za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkowi Kapituły – wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania Członków Kapituły. W przypadku zmiany adresu Członek Kapituły obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zarząd Fundacji. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu zaproszenie wysłane pod ostatnio wskazany adres uznaje się za skutecznie doręczone.


4. W zaproszeniu  należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.


5. Członkowie Kapituły mogą uczestniczyć na zebraniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.


6. Zebranie Kapituły otwiera Przewodniczący Rady albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu Członków Kapituły wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób zebranie Członków Kapituły otwiera Prezes Zarządu lub najstarszy wiekiem spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu Członków Kapituły.


7. Z zebrania Członków Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz osoba wybrana do protokołowania przebiegu zebrania. Lista obecności zawierająca spis Członków Kapituły z podpisami osób uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu Członków Kapituły stanowi załącznik do protokołu. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.

 

§ 25c


1. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu Członków Kapituły.


2. Uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych na zebraniu Członków Kapituły.


3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania:
a. przy wyborach,
b. nad wnioskami o odwołanie członków organów,
c. jeżeli chociażby jeden spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu Członków Kapituły zgłosił żądanie wyłączenia jawności głosowania
- kiedy zarządza się głosowanie tajne.


ROZDZIAŁ V
Zasady wyboru wybieralnych władz Fundacji.


§26


1. Wybory członków władz Fundacji są przeprowadzane w tajnym głosowaniu bez ograniczania liczby kandydatów.


2. W razie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej pełnienie funkcji przez któregokolwiek z członków władz - Rady Fundacji, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pozostałe osoby zasiadające w organie, którego członka dotyczy powyższa przeszkoda, uprawnione są do odwołania tej osoby oraz do jednoczesnego powołania (dokoptowania) na jej miejsce nowego członka spośród grona fundatorów, a w przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów, spośród Członków Kapituły. Zmiana składu osobowego władz w trakcie trwania ich kadencji przeprowadzona w powyższy sposób, nie może przekroczyć 1/3 liczby ich członków, wybranych w trybie wyborów, rozpoczynających daną kadencję. W przypadku gdy funkcji swej nie może czasowo pełnić Prezes, pozostali członkowie Zarządu mogą go urlopować powierzając pełnienie tej funkcji w zastępstwie jednemu z pozostałych członków Zarządu, do czasu ponownego podjęcia funkcji przez urlopowanego Prezesa. Powyższe uchwały zapadają jednomyślnie.


3. W skład Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą zostać powołane osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych spośród Fundatorów lub spoza ich grona.

 

ROZDZIAŁ VI
Likwidacja Fundacji


§ 27


1. W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek w całości przekazuje się Wydziałowi Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


2. Likwidatorami Fundacji są Członkowie jej ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale o likwidacji mianowano likwidatorami inne osoby.


3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009