Rok 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2013

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa Fundacji:
Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie


2. Biuro Fundacji:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Pawilon A4 p. 312 A
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


3. Data i numer rejestracji Fundacji:
Fundacja została zarejestrowana 18 czerwca 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164147


4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356729231


5. Zarząd Fundacji:
Skład Zarządu Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie:
a) Piotr Kosowski – Prezes Zarządu Fundacji
b) Jan Artymiuk – Wiceprezes Zarządu Fundacji
c) Jacek Traple – Skarbnik
d) Jolanta Jasińska – Sekretarz
e) Zbigniew Fąfara – Członek Zarządu Fundacji

 

II. ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI


Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania  poprzez:
1. Kultywowanie i propagowanie w kraju i za granicą polskich osiągnięć i tradycji górnictwa otworowego.
2. Modernizacja, rozbudowa, remontowanie i utrzymanie pomieszczeń badawczych, dydaktycznych, administracyjno – technicznych wraz z potrzebną infrastrukturą, oraz budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i badawczo-naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH).
3. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w nowoczesne urządzenia, maszyny, oprogramowanie, sprzęt oraz aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną.
4. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjno-technicznych, umożliwiających rozwijanie działalności Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
5. Wspieranie i dofinansowywanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
6. Wspieranie studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
7. Propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU FUNDACJI

 

Zarząd Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w 2013 roku odbył 5 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 13 uchwał.

 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2013 roku

1 14.01.2013 1/2013 Współorganizacja i sfinansowanie części kosztów uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału, połączonej z tradycyjną Karczmą Górniczą


2 14.01.2013 2/2013 Pokrycie kosztów tłumaczeń do wniosku grantowego na konkurs NCBiR „Blue Gas”


3 14.01.2013 3/2013 Dofinansowanie wyjazdu na konferencję „Nafta/Chemia” dla studentki WWNiG Katarzyny Sienkiewicz


4 09.04.2013 4/2013 Przyjęcie i podpisanie Sprawozdania Finansowego Fundacji za rok 2012 i przedłożeniu go Radzie Fundacji do zatwierdzenia.


5 03.07.2013 5/2013 Rozpatrzenie prośby studentki WWNiG Katarzyny Sienkiewicz o dofinansowanie wyjazdu na stypendium do Norwegii


6 03.07.2013 6/2013 Rozpatrzeniu prośby studenta WWNiG Dawida Wojaczka o dofinansowanie wyjazdu na konferencję International Student Energy Summit w Trondheim w Norwegii.


7 03.07.2013 7/2013 Rozpatrzenie prośby Pana dr inż. Mariusza Łaciaka o sfinansowanie zakupu niszczarki oraz drabiki przenośnej


8 03.07.2013 8/2013 Rozpatrzenie prośby Pana dr inż. Jacka Blicharskiego o sfinansowanie zakupu zakup akcesoriów i oprogramowania komputerowego


9 01.10.2013 9/2013 Rozpatrzenie prośby Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Pana prof. Andrzeja Goneta o przygotowanie i sfinansowanie wynajmu sali konferencyjnej z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w dniu 03.10.2013r.


10 01.10.2013 10/2013 Rzpatrzenie prośby Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Pana prof. Andrzeja Goneta o przygotowanie i sfinansowanie spotkania Rady Wydziału WNiG AGH z przedstawicielami przemysłu naftowego, biorącymi udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014


11 04.11.2013 11/2013 Rozpatrzenie prośby przedstawicieli Koła Naukowego Geowiert  o sfinansowanie druku zaproszeń i rollup-ów na seminarium naukowe organizowane z okazji 60-lecia działalności koła w dniu 31.01.2014r.


12 04.11.2013 12/2013 Rozpatrzenie prośby studentek WWNiG Iwony Dereń i Marty Michalskiej o sfinansowanie kosztów podróży do Moskwy na konferencję „Oil and Gas Horizons 2013” która odbędzie się w dniach 11-13.11.2013r.


13 04.11.2013 13/2013 Rozpatrzenie prośby Pana dr inż. Dariusza Kneza o wydanie przez Fundację dwóch monografii przygotowanych przez pracowników WWNiG pod redakcją dr inż. Kneza

 

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje była w 2013 r. organizatorem XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej DRILLING-OIL-GAS AGH 2013 oraz międzynarodowej konferencji studenckiej „East meets West”. Fundacja wydawała również studencki kwartalnik „Young Petro”.


W 2013 roku Fundacja pomyślnie rozwijała kontakty z przemysłem będąc wykonawcą prac naukowo-badawczych oraz organizatorem szkoleń i tradycyjnych spotkań z okazji świąt branżowych.

 

Łączne wydatki na cele statutowe w 2013 roku wyniosły ponad 74 tys. zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009