Rok 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa Fundacji:
Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie


2. Biuro Fundacji:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Pawilon A4 p. 312 A
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


3. Data i numer rejestracji Fundacji:
Fundacja została zarejestrowana 18 czerwca 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164147


4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356729231


5. Zarząd Fundacji:
Skład Zarządu Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie:
a) Piotr Kosowski – Prezes Zarządu Fundacji
b) Jan Artymiuk – Wiceprezes Zarządu Fundacji
c) Jacek Traple – Skarbnik
d) Jolanta Jasińska – Sekretarz
e) Zbigniew Fąfara – Członek Zarządu Fundacji

 

II. ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI


Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania  poprzez:
1. Kultywowanie i propagowanie w kraju i za granicą polskich osiągnięć i tradycji górnictwa otworowego.
2. Modernizacja, rozbudowa, remontowanie i utrzymanie pomieszczeń badawczych, dydaktycznych, administracyjno – technicznych wraz z potrzebną infrastrukturą, oraz budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i badawczo-naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH).
3. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w nowoczesne urządzenia, maszyny, oprogramowanie, sprzęt oraz aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną.
4. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjno-technicznych, umożliwiających rozwijanie działalności Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
5. Wspieranie i dofinansowywanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
6. Wspieranie studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
7. Propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU FUNDACJI

 

Zarząd Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w 2012 roku odbył 4 protokołowane posiedzenia, na których przyjął 14 uchwał.

 

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2012 roku

1 12.01.2012 1/2012 Pokrycie kosztów nadzoru technicznego i konserwacji sprzętu w laboratoriach komputerowych oraz sieci komputerowej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH


2 12.01.2012 2/2012 Współorganizacja i sfinansowanie uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału, połączonej z tradycyjną Karczmą Górniczą


3 12.01.2012 3/2012 Zakup gadżetów reklamowych promujących Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


4 12.01.2012 4/2012 Refundacja kosztów pobytu hotelowego podczas 25th World Gas Conference 2012 w Kuala Lumpur dla pracownika WWNiG


5 18.04.2012 5/2012 Przyjęcie i podpisanie Sprawozdania Finansowego Fundacji za rok 2011 i przedłożeniu go Radzie Fundacji do zatwierdzenia.


6 18.04.2012 6/2012 Przyjęcie i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2011 dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


7 18.04.2012 7/2012 Refundacja kosztów wyjazdu Członków KN Nafta i Gaz na konferencję „Gaz łupkowy, przekleństwo czy zbawienie dla Polski?”


8 16.10.2012 8/2012 Dofinansowanie wyjazdu studenta WWNiG na konferencję „Inżynieria Bezwykopowa 2012”


9 16.10.2012 9/2012 Dofinansowanie wyjazdu studentów WWNiG na konferencję „Shale Science”


10 16.10.2012 10/2012 Sfinansowanie tłumaczenia na język angielski publikacji pt.: "Analiza możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z polskich złóż w oparciu o  metody EOR", autorstwa pracownika WWNiG


11 16.10.2012 11/2012 Zakup gadżetów reklamowych promujących Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH


12 07.12.2012 12/2012 Refundacja kosztów dojazdu na praktykę studencką w Sankt Petersburgu w dniach 9-23 lipca 2012r. dla studentów WWNiG


13 07.12.2012 13/2012 Dofinansowanie wyjazdu na targi POLEKO w Poznaniu w dniach 22-23 listopada 2012 r. dla dwóch studentów WWNiG


14 07.12.2012 14/2012 Sfinansowanie kompletu mebli do pokoju 328 w pawilonie A-4 na potrzeby Katedry Inżynierii Gazowniczej WWNiG

 

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje była w 2012 r. organizatorem XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Inżynierii Złożowej i Gazownictwie” oraz  międzynarodowej konferencji studenckiej „East meets West”.


W 2012 roku Fundacja pomyślnie rozwijała kontakty z przemysłem będąc wykonawcą prac naukowo-badawczych oraz organizatorem szkoleń i tradycyjnych spotkań z okazji świąt branżowych.

 

Fundacja w 2012 na dofinansowanie sekcji studenckiej Society of Petroleum Engineers przeznaczyła kwotę ponad 65 tys. zł.

 

Łączne wydatki na cele statutowe w 2012 roku wyniosły ponad 143 tys. zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009