Rok 2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2011

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa Fundacji:

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie


2. Biuro Fundacji:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Pawilon A4 p. 112 A
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


3. Data i numer rejestracji Fundacji:
Fundacja została zarejestrowana 18 czerwca 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164147


4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356729231


5. Zarząd Fundacji:
Skład Zarządu Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w Krakowie:
a) Piotr Kosowski – Prezes Zarządu Fundacji
b) Jan Artymiuk – Wiceprezes Zarządu Fundacji
c) Jacek Traple – Skarbnik
d) Jolanta Myszka – Sekretarz
e) Zbigniew Fąfara – Członek Zarządu Fundacji

 

ZASADY I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI
Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, realizuje swe działania  poprzez:


1. Kultywowanie i propagowanie w kraju i za granicą polskich osiągnięć i tradycji górnictwa otworowego.
2. Modernizacja, rozbudowa, remontowanie i utrzymanie pomieszczeń badawczych, dydaktycznych, administracyjno – technicznych wraz z potrzebną infrastrukturą, oraz budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i badawczo-naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH).
3. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w nowoczesne urządzenia, maszyny, oprogramowanie, sprzęt oraz aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną.
4. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjno-technicznych, umożliwiających rozwijanie działalności Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
5. Wspieranie i dofinansowywanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
6. Wspieranie studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
7. Propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU FUNDACJI

Zarząd Fundacji Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje w 2011 roku odbył 6 protokołowanych posiedzeń, na których przyjął 15 uchwał.

Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji w 2011 roku

1 11.02.2011 1/2011 Współorganizacja i sfinansowanie uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału, połączonej z tradycyjną Karczmą Górniczą


2 11.02.2011 2/2011 Pokrycie kosztów nadzoru technicznego i konserwacji sprzętu w laboratoriach komputerowych oraz sieci komputerowej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, poprzez zatrudnienie administratora sieci komputerowej


3 13.04.2011 3/2011 Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010 i przedłożenie go Radzie Fundacji do zatwierdzenia.


4 13.04.2011 4/2011 Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2010 dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


5 13.04.2011 5/2011 Ustalenie zasad wykorzystywania środków pieniężnych wypracowywanych przez Sekcję Studencką SPE


6 28.06.2011 6/2011 Zwrot kosztów szkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, koniecznych do obycia praktyki w firmie Lotos Petrobaltic S.A. dla 4 studentów Wydziału


7 28.06.2011 7/2011 Zakup na potrzeby Katedry Inżynierii Gazowniczej trzech „roll-upów”


8 28.06.2011 8/2011 Zakup na potrzeby Katedry Inżynierii Gazowniczej sprzętu komputerowego i akcesoriów


9 08.08.2011 9/2011 Zakup na potrzeby Katedry Inżynierii Naftowej sprzętu komputerowego i audiowizualnego


10 18.10.2011 10/2011 Zakup na potrzeby Katedry Inżynierii Naftowej sprzętu komputerowego i oprogramowania


11 18.10.2011 11/2011 Dofinansowanie wyjazdu do Denver na SPE Annual Technical Conference dla studentki Wydziału


12 05.12.2011 12/2011 Refundacja kosztów przelotu do Sankt Petersburga, poniesionych przez studentów Wydziału, odbywających tam w dniach 10-22.07.2011r. praktykę studencką


13 05.12.2011 13/2011 Sfinansowanie terenowych zajęć dydaktycznych, organizowanych w KWB Bełchatów w dniu 30.11.2011 r.


14 05.12.2011 14/2011 Dofinansowanie wyjazdu na konferencję Nafta/Chemia 2011 dla studentki Wydziału


15 05.12.2011 15/2011 Dofinansowanie udziału pracownika naukowego WWNiG w 25th World Gas Conference 2012, która odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2012 roku w Kuala Lumpur

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje była w 2011 r. organizatorem XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Oil&GAS AGH'2011 oraz międzynarodowej konferencji studenckiej „East meets West”.


W 2011 roku Fundacja pomyślnie rozwijała kontakty z przemysłem będąc wykonawcą prac naukowo-badawczych oraz organizatorem szkoleń i tradycyjnych spotkań z okazji świąt branżowych.

 

Fundacja w 2011 na dofinansowanie sekcji studenckiej Society of Petroleum Engineers przeznaczyła kwote 20 tys. zł.

 

Łączne wydatki na cele statutowe w 2011 roku wyniosły prawie 135 tys. zł.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009