Działalność statutowa

Cele Statutowe Fundacji:

 

1. Kultywowanie i propagowanie w kraju i za granicą polskich osiągnięć i tradycji górnictwa otworowego.


2. Modernizacja, rozbudowa, remontowanie i utrzymanie pomieszczeń badawczych, dydaktycznych, administracyjno – technicznych wraz z potrzebną infrastrukturą, oraz budowa nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i badawczo-naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH).


3. Uzupełnianie wyposażenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w nowoczesne urządzenia, maszyny, oprogramowanie, sprzęt oraz aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną.


4. Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjno-technicznych, umożliwiających rozwijanie działalności Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


5. Wspieranie i dofinansowywanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


6. Wspieranie studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


7. Propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 


Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:


1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności Fundacji oraz nabywanie innych praw majątkowych, w tym poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.


2. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej w celu modernizacji i utrzymania pomieszczeń i wyposażenia, realizacji inwestycji, zakupu urządzeń służących do rozwoju procesu dydaktycznego i podnoszenia poziomu prac naukowych realizowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


3. Dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


4. Dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne wydawnictw z zakresu działalności naukowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


5. Dofinansowanie i wspomaganie organizacyjne teoretycznych i podstawowych prac naukowo-badawczych, realizowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


6. Inspirowanie i organizowanie działalności wokół celów Fundacji oraz łączenie wysiłków osób fizycznych i prawnych zainteresowanych rozwojem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


7. Współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.


8. Przyznawanie, w miarę możliwości, stypendiów szkoleniowych i naukowych, oraz nagród pieniężnych kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom, chcącym specjalizować się w dziedzinach naukowych realizowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


9. Upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach i działaniach Fundacji.


10. Prowadzenie odczytów, prelekcji i seminariów, organizowanie imprez naukowych propagujących osiągnięcia i polskie tradycje górnictwa otworowego, oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych.


11. Współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą w zakresie dyscyplin reprezentowanych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


12. Dotowanie publikowania rezultatów badań naukowych oraz nowych prac naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych na; Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


13. Nawiązywanie kontaktów pomiędzy studentami, kadrą naukową i naukowo-techniczną Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie a innymi uczelniami technicznymi w kraju i za granicą.


14. Promowanie osiągnięć naukowych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie w celu wdrożenia ich w przemyśle.


15. Wspieranie organizacyjne inicjatyw gospodarczych studentów i pracowników Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja WNG, NiT 2009